nhn electronics v.o.s.   Nádražní 889,  535 01 Přelouč - Česká republika, / areál ELMET tel.+420  463 958 833

 

Informace

 
 

STERILIZACE - nesterilní jehly - elektrody Hemoron typ 2000 pro jednorázové použití 

(opakované použití elektrod  pouze v souladu s doporučením výrobce - nově v Návodu k obsluze)

 

DEZINFEKCE - Anoskop, Křížův třístupňový dilatátor

 

Dezinfekce MIKASEPT GALEN - láhev,1 L 

Dezinfekce   Sekusept® forte

Dezinfekce Lysoformin®3000

Všeobecně platí: 

- Žádný díl Anoskopu, dilatátoru  nečistíme abrasivními (hrubými, brusnými) materiály, abychom nepoškrábali jeho povrch.

- Použití každého jiného, výrobcem nedoporučeného, dezinfekčního prostředku může mít vliv na pevnost Anoskopu a jeho další vlastnosti, jako je průhlednost ad.včetně záruky.

- Anoskop, dilatátor nelze sterilizovat tepelnými metodami!!!!

 

Dezinfekce.

 Při volbě postupu dezinfekce se vychází ze znalosti cest a mechanizmů přenosu infekce a z možnosti ovlivnění účinnosti dezinfekce faktory  vnějšího prostředí a odolnosti mikroorganizmů.

 

Chemická dezinfekce.

 

Při použití chemických přípravků se postupuje podle návodu výrobce.

 

    Při provádění chemické dezinfekce se dodržují tyto zásady:

a)       Dezinfekční roztoky se připravují rozpuštěním odměřeného (odváženého) množství dezinfekčního přípravku ve vodě. Připravují se pro každou směnu (8 nebo 12 hodin) čerstvé, podle stupně zatížení biologickým materiálem i častěji,

b)       Zlepšení účinnosti některých dezinfekčních roztoků lze dosáhnout zvýšením teploty (např. u fenolových přípravků a kvartérních amoniových sloučenin na 50 až 60°C, u jodových přípravků na 35°C). Aldehydové a chlorové přípravky a peroxosloučeniny se ředí studenou vodou,

c)       Při přípravě dezinfekčních roztoků se vychází z toho, že jejich názvy jsou slovní známky a přípravky se považují za 100%,

d)       Dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením, postřikem, formou pěny nebo aerosolem. Důležité je dodržet koncentraci a dobu expozice dezinfekčního přípravku předepsaného v návodu výrobce,

e)       Předměty a povrchy kontaminované biologickým materiálem se dezinfikují přípravkem s virucidním účinkem. Při použití dezinfekčních s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění s a dezinfekce,

 f)         Předměty, které přicházejí do styku s potravinami se musí po dezinfekci řádně opláchnout pitnou vodou,

g)       K dezinfekci se volí takové dezinfekční postupy a přípravky, které nepoškozují dezinfikovaný materiál,

h)       K zabránění vzniku selekce, případně rezistence mikróbů vůči přípravku dlouhodobě používanému se střídají dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami,

i)         Při práci s dezinfekčními prostředky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se osobní ochranné pomůcky. Pracovníci jsou poučeni o zásadách první pomoci,

j)         Dvoustupňová dezinfekce je určena pro flexibilní digestivní endoskopy, které nelze sterilizovat. První stupeň je dezinfekce přístroje ihned po použití přípravkem s virucidním účinkem, pak následuje mechanická očista a poté se provádí druhý stupeň dezinfekce dezinfekčními přípravky se širším spektrem dezinfekční účinnosti (minimálně baktericidní, virucidní a fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby). O dezinfekčních přípravcích používaných pro dvoustupňovou dezinfekci se vede zápis v deníku s datem přípravy pracovního roztoku, koncentrací a expozicí.

 

Mechanická očista.

a)       Mechanická očista je soubor postupů, které odstraňují nečistoty a snižují počet mikroorganismů. Pokud došlo ke kontaminaci biologickým materiálem, je nutné zařadit před mechanickou očistu proces dezinfekce.

b)       Čistící prostředky, připadně čistící prostředky s dezinfekčním účinkem se aplikují buď ručně nebo pomocí mycích a čistících strojů, tlakových pistolí, ultrazvukových přístrojů apod.. Všechny pomůcky a přístroje se udržují v čistotě. Úklidové pomůcky se po použití dezinfikují a usuší.

c)       Čistící stroje a jiná zařízení se používají dle návodu výrobce.

d)       Pokožka se čistí teplou vodou, mýdlem a sušením a ošetří se ochranným krémem.

 

Vyšší stupeň dezinfekce

a)       Vyšší stupeň dezinfekce je určen především pro zdravotnické prostředky, které nemohou být dostupnými metodami sterilizovány. Před vyšším stupněm dezinfekce se předměty očistí (strojně nebo ručně) a osuší. Pokud jsou kontaminovány biologickým materiálem, zařadí se před etapu čištění dezinfekce přípravkem s virucidním účínkem. Do roztoků určených k vyššímu stupni dezinfekce se ponoří suché předměty tak, aby byly naplněny všechny duté části. Při vyšším stupni dezinfekce je nutný oplach předmětů sterilní vodou k odstranění reziduí dezinfekčních prostředků.

b)       Dezinfekční roztoky se musí ukládat do uzavřených nádob. Frekvence výměny dezinfekčních roztoků je uvedena v návodu k použití jednotlivých přípravků.

c)       Pomůcky podrobené vyššímu stupni dezinfekce jsou určeny k okamžitému použití nebo  se krátkodobě skladují 8 hodin kryté sterilní rouškou v uzavřených kazetách nebo skříních.

d)       Úspěšnost vyššího stupně dezinfekce se dokládá deníkem vyššího stupně dezinfekce pro každý zdravotnický prostředek, který nemůže být sterilizován klasickou metodou. V deníku je uvedeno: datum přípravy dezinfekčního roztoku, jméno pacienta, název použitého dezinfekčního přípravku, koncentrace, expozice, podpis provádějícího zdravotnického pracovníka.